Photoshop ครอปรูปภาพ ( Crop Tool ) สอนการใช้งาน

สำหรับคนที่ต้องการครอปรูปหรือตัดรูปออกจาก Photoshop ในการตัดภาพออกไป เราสามารถใช้เครื่องมือของ Photoshop ที่มีชื่อว่า Crop Tool ในการตัดภาพในส่วนที่ไม่ต้องการออกได้ โดยตอนที่เพื่อนๆกำลังทำการจะครอปมันจะมีสเกล 9 ช่อง ให้ดูว่าภาพหลังจากที่เราจะทำการครอปจะเหลือเท่าไร

สอนวิธีการครอปรูป Photoshop ( Crop Tool ) ทุกเวอร์ชั่น

  1. ทำการเปิดรูปที่เราต้องการครอปรูปขึ้นมา
Photoshop ครอปรูปภาพ ( Crop Tool ) สอนการใช้งาน

2.ไปที่ Crop Tool

Photoshop ครอปรูปภาพ ( Crop Tool ) สอนการใช้งาน

3.เพื่อนๆสามารถทำการปรับกรอบได้ทุกด้านว่าเราต้องการครอปให้เหลือส่วนไหนตามที่เพื่อนๆต้องการ

Photoshop ครอปรูปภาพ ( Crop Tool ) สอนการใช้งาน

4.ภาพหลังจากที่เราทำการครอปรูปภาพ

Photoshop ครอปรูปภาพ ( Crop Tool ) สอนการใช้งาน

5.เมื่อข้อ 4 เราเลือกได้แล้วก็ให้ไปที่เมนู Image > เลือก Crop หรือ กด Enter ในขั้นตอนที่ 4 เลยก็ได้

Photoshop ครอปรูปภาพ ( Crop Tool ) สอนการใช้งาน