Microsoft เริ่มทำการทดสอบ Windows 10

Microsoft เริ่มทดสอบ Windows 10 ในเวอร์ชั่น 2020 ซึ่งเป้นเรื่องที่น่าผิดปกติ เพราะทางบริษัท Microsoft ไม่เปิดทดสอบระบบให้บริการนานขนาดนี้มาก่อน

โดยปกติทางบริษัท Microsoft จะทำการอัพเดทระบบปีละ2ครั้ง และยังให้ผู้ใช้บางกลุ่มเข้าทดสอบการใช้งานบริษัท Microsoft ทำการอัพเดตของระบบปฏิบัติการWindows 10 เวอร์ชั่นปี 2019 เลยด้วยซ้ำ หรือในรหัส 19H2

หัวหน้าฝ่าย Windows  Insider กล่าวไว้ว่า การอัพเดทของปี 2020 ต้องใช้เวลานานกว่ารุ่นอื่น จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการทดสอบที่นานกว่ารุ่นที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทกำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาอัปเดตระบบปฏิบัติการ Windows 10 ของปี 2019 ซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ในรหัส 19H1 และบริษัทอาจเปิดให้นักทดสอบใช้งานในเดือนมีนาคมก่อนการเปิดให้บริการโดยทั่วไป